GDPR

GDPR – Informácie o spracovaní osobných údajov

Poskytované zástupcom dodávateľov a zákazníkov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/676 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len “GDPR”.

Správca Vašich údajov

Spoločnosť AURA LOGIS, s.r.o., IČO: 36307483, so sídlom Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len “AURA LOGIS”) ako správca Vás týmto v súlade s článkom 13 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

Kategórie spracovaných údajov:

Spracovávame nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:
A. Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, firma, pozícia vo firme.
B. Kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo, adresa firmy alebo kontaktná adresa.
C. Adresné údaje: meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, adresa pre doručenie zásielky.

Účely spracovania Vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu pre účely:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv,
 • plnenie povinností vyplývajúcich z licenčných podmienok k používaniu software AURA LOGIS,
 • plnenie povinnosti vyplývajúcich z podmienok tretích strán u dodávaného hardwaru a softwaru,
 • plnenie povinností vyplývajúcich z podmienok poskytovaných služieb,
 • plnenie povinností vyplývajúcich z obecne záväzných právnych predpisov,
 • vedenie kontaktov na zástupcov dodávateľov a zákazníkov,
 • zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb,
 • organizovanie obchodných akcií a školení vrátane pozvania a zaistenia ubytovania,
 • personalizovaného prístupu k naším internetovým službám,
 • zaistenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

Príjemcovia Vašich údajov

AURA LOGIS nevyužíva externé služby pri ktorých by dochádzalo k trvalému a systematickému spracovaniu Vašich osobných údajov. Z dôvodu časovo obmedzeného spracovania Vašich osobných údajov môžeme využívať ďalších spracovateľov z externých technických špecialistov. Spracovanie osobných údajov môžu pre AURA LOGIS realizovať iba spravovatelia na základe zmluvy na spracovanie osobných údajov.

Pri doručovaní zásielok predávame Vaše adresné údaje poskytovateľom poštových a prepravných služieb.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícia SR, súdy, Finančná správa SR a pod). V rámci výkonu ich zákonných právomoci.

Doba spracovania Vašich údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme ich podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú obecne záväzné právne predpisy.

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorá nám umožňuje Vaše osobné údaje spracovávať. Po skončení zákonného dôvodu Vaše osobné údaje anonymizujeme alebo vymažeme z našej databázy a systémov.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas k spracovaniu osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je doba uloženia Vašich údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.

Aké máte práva

Pri spracovaní Vašich osobných údajov máte možnosť u AURA LOGIS uplatniť nasledujúce práva:

 • Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, t.j. získať informácie o tom, ako AURA LOGIS spracováva Vaše osobné údaje a o aké údaje sa jedná.
 • Máte právo, aby AURA LOGIS bez zbytočného odkladu opravila na Vašu žiadosť nepresné osobné údaje.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky a výslovne o to požiadate.
 • Máte právo v určitých prípadoch na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Máte možnosť podať námietku proti ich spracovaniu.
 • Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov nie je v poriadku.
 • AURA LOGIS prehlasuje, že pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
 • Viac informácií o Vašich právach je k dispozícií na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov.

Kontaktná adresa pre komunikáciu k spracovaniu Vašich údajov a uplatneniu Vašich práv: gdpr@aura.cz