Kodifikačná agentúra

Kodifikácia produktov podľa štandardov NATO

Kodifikácia produktov podľa štandardov Kodifikačného systému NATO predstavuje predstavuje ucelený súbor činností na získavanie, zaznamenávanie, publikovanie a poskytovanie údajov o produktoch používaných pre účely obrany, ich výrobcoch, dodávateľoch a používateľoch, s cieľom zaviesť jednotný jazyk pre používanie týchto údajov v logistických systémoch jednotlivých krajín. Na tvorbe údajov do kodifikačného systému sa v súčasnosti podieľa a aktívne ich využíva 63 krajín.

Agentúra pre kodifikáciu AURA LOGIS s.r.o. je certifikovaná Úradom obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality v Trenčíne, ktorý je najvyššou národnou autoritou Kodifikačného systému NATO v Slovenskej republike. Je oprávnená spracovávať Návrhy kodifikačných údajov. Formu a rozsah týchto návrhov určuje Zákon č.11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 219/2019 Z.z. a Vyhláška č. 476/2011 Z.z. v znení vyhlášky č.268/219 Z.z. Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 21. Augusta 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu. Povinnosť spracovať Návrh kodifikačných údajov a jeho rozsah obvykle podrobne špecifikuje Vaša Zmluva na dodávku produktov alebo služieb pre jednotlivé subjekty rezortu Ministerstva obrany.

Agentúra pre kodifikáciu AURA LOGIS, s.r.o. pre vás zabezpečí

Vyhľadávanie, návrhy na údržbu a úpravy kodifikačných údajov

Spracovanie Návrhu kodifikačných údajov

Spracovanie kodifikačných údajov pri dodávkach pre Armádu Českej republiky

Vyžiadanie kódu dodávateľa NCAGE

Školenie a poradenstvo v oblasti kodifikácie

Poradenstvo a podporu pri spracovaní kodifikačných údajov do zahraničia

Podrobnejšiu ponuku služieb pripravíme na základe vašej konkrétnej požiadavky tak, aby adresne spĺňala vaše požiadavky a riešila vaše potreby.